Servis môžete nahlasovať telefonicky na telefónnom čísle 037/6526 691

alebo mailom na adrese servis@revis-servis.sk

 

Poskytované služby

Diagnostika a servis tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov

Diagnostika a servis skartovacích a laminovacích strojov

Nevykonávame diagnostiku a ani servis veľkoformátových tlačiarní (plotrov)

 

Cenník servisných služieb

SLUŽBA CENA bez DPH CENA s DPH
Diagnostika chyby zariadenia u nás vo firme  20,00 €    24,00 € 
Diagnostika chyby zariadenia u zákazníka 40,00 € 48,00 €
Servisná hodina 40,00 € 48,00 €
Každá ďalšia začatá servisná hodina 40,00 € 48,00 €
Predinštalácia a inštalácia nového zariadenia 40,00 € 48,00 €
Paušál čistiacich prostriedkov 10,00 € 12,00 €
DOPRAVA CENA bez DPH CENA s DPH
Doprava paušál Nitra 10,00 € 12,00 €
Doprava mimo Nitry  0,50 € 0,60 €

 

PODMIENKY PREVZATIA ZARIADENIA DO SERVISU A PLATOBNÉ PODMIENKY:

 1. Diagnostikou chyby zariadenia sa rozumie administratívne spracovanie zákazky, identifikácia chyby zariadenia a vypracovanie cenovej ponuky na opravu zariadenia.
 2. Diagnostika chyby zariadenia nezahŕňa samostatnú opravu zariadenia.
 3. Sumu za diagnostiku zariadenia je zákazník povinný uhradiť vopred v hotovosti alebo kartou pri odovzdávaní zariadenia do servisu za každý jeden kus zariadenia
 4. V prípade neuhradenia sumy za diagnostiku zariadenia nie je možné zariadenie do servisu prevziať.
 5. Suma za diagnostiku zariadenia sa nevracia a ani neodratáva od vykonaného servisu ani od ničoho iného.
 6. V prípade, že sa počas diagnostiky zariadenia chyba odstráni, nepovažuje sa to už za diagnostiku, ale za vykonaný servis a cena za servis sa určuje podľa platného cenníka servisných prác a cien náhradných dielov, resp. dohodou.
 7. Pri preberaní zariadenia na diagnostiku chyby u nás vo firme bude vyplnený preberací protokol, ktorý musí obsahovať kontaktné údaje zákazníka vrátane telefónneho čísla a emailovej adresy. Tieto údaje slúžia na komunikáciu so zákazníkom a na jeho oboznámenie so stavom servisu.
 8. Diagnostika chyby zariadenia je vykonávaná zvyčajne do 48 hodín od prevzatia zariadenia do servisu.
 9. Zákazník bude po diagnostike chyby zariadenia kontaktovaný o stave zariadenia a o navrhovanej cene za servis zariadenia.
 10. Ak zákazník súhlasí so servisom zariadenia, je povinný celkovú sumu za servis zariadenia uhradiť v hotovosti alebo formou faktúry pri vyzdvihnutí zariadenia zo servisu.
 11. Ak zákazník nesúhlasí s navrhovanou cenou za servis zariadenia, suma za diagnostiku zariadenia sa zákazníkovi nevracia a je povinný si zariadenie zo servisu vyzdvihnúť do 30 dní od telefonického alebo mailového oboznámenia sa so stavom jeho zariadenia.
 12. Ak zákazník nemá záujem vyzdvihnúť si od nás svoje zariadenie, musí dať písomný súhlas mailom na likvidáciu svojho zariadenia, inak v prípade nevyzdvihnutia zariadenia zo servisu do 30 dní od oboznámenia sa so stavom zákazníkovho zariadenia alebo od opravy zariadenia, bude podľa § 656 zákona č. 40/1964 zákazníkovi účtovaný poplatok za uskladnenie vo výške 2,50 € bez DPH za každý začatý deň.

Poznámka pre atramentové tlačiarne a atramentové multifunkčné zariadenia:

 1. Atramentové tlačiarne a multifunkčné zariadenia sa diagnostikujú a servisujú výhradne u nás vo firme.
 2. Zariadenie s minutými alebo nasadenými kompatibilnými (repasovanými) atramentovými náplňami nie je možné správne zdiagnostikovať a preto je potrebné zakúpiť a nasadiť plné originálne atramentové náplne.
 3. Čistenie tlačových hláv trvá spravidla 24 až 48 hodín a tento proces nie je možné nijakým spôsobom urýchliť, resp. vykonať na počkanie.
 4. Čistením tlačovej hlavy sa nemusí odstrániť problém kvality tlače alebo problém so zaschnutou tlačovou hlavou.
 5. Počas procesu čistenia tlačových hláv môže prísť k úplnému spotrebovaniu atramentových náplní alebo k zhoršeniu kvality tlače.